понедељак, 4. март 2019.

P.D. Uspenski , Nadčovek ( Novi model univerzuma )

      Naporedo sa idejom о skrivenom znanju kroz čitavu istoriju ljud­ske misli teče ideja о nadčoveku.
     Ideja о nadčoveku stara је koliko i svet. Кroz sve vekove, kroz stotine vekova svoje istorije, čovečanstvo је živelo sa idejom о nadčoveku. Izreke i legende drevnih naroda pune su slika nadljudi. Heroji iz mitova, Titani, polubogovi, Prometej koji је doneo vatru sa neba; proroci, mesije i sveci svih religija; junaci bajki i epova; vitezovi koji spašavajи zatočene princeze, budе usnule lepotice, ubiјајu zmajeve i bore se protiv divova i ljudoždera - sve su to sli­ke nadčoveka. Narodna mudrost svih vremena i svih naroda uvek је poimala da čovek, ovakav kakav је, ne može sam da uredi svoj život. Narodna mudrost nikad na čoveka nije gledala kao na vrhunsko dostignuće stvaranja. Ona је uvek razumela mesto čoveka, i uvek је prihvatala i dopuštala misao da može i mora biti bićа koja su, iako ljudska, mnogo viša, јаčа, složenija, "čudesnija" od običnog čoveka. Jedino је bleda i sterilna misao nekoliko poslednjih vekova Zapadne kul­ture izgubila kontakt sa idejom nadčoveka i postavila sebi za cilj čoveka ovakvog kakav jeste, kakav је uvek biо i kakav ćе uvek biti. I u  tom relativno kratkom vremenskom rasponu, evropska misao је tako potpuno zaboravila ideju о nadčoveku, da је, kad је Niče tu ideju oživeo na Zapadu, ona izgledala nova, originalna i neočekiva­na. U stvarnosti, to је bila ideja koja је postojala·od samog početka ljudske misli kakvu mi poznajemo.

       I posle svega, nadčovek nikad nije potpuno nestao iz savremene Zapadne misli. Šta је drugo, na primer, legenda о Napoleonu i šta su drugo sve slične legende, nego pokušaji da se stvori novi mit о nadčoveku? Mase na svoj sopstveni način i dalje žive sa idejom о nadčoveku; one nikad nisu zadovoljne čovekom ovakvim kakav jeste; а književnost koja је namenjena masama, bez razlike im daje nadčoveka. Šta је, zaista, grof Monte Кristo, ili Rokambol, ili Šer­lok Holms, do savremeni izraz iste te ideje о snažnom, moćnom biću, protiv koga se obični ljudi ne mogu boriti, koje ih nadmašuje ро snazi, hrabrosti i lukavstvu, i čije moći uvek u sebi imaju nešto tajanstveno, magično, čudesno?              Ako probamo da ispitamo oblike u kojima је ideja о nadčoveku izražavana u raznim istorijskim periodima, videćemo da ona spada u nekoliko različitih kategorija.
        Prva ideja о nadčoveku naslikala ga је u prošlosti, povezavši ga sa legendamim Zlatnim Dobom. Та ideja је uvek bila jedna te ista. Ljudi su sanjali, ili se sećali, davno prošlih vremena kad је njihov život vodio nadčovek, koji se borio protiv zla, štitio pravdu i delovao kao posrednik između ljudi i Božanstva, upravljajući njima u skladu sa voljom Božanstva, dajući im zakone, donoseći im zapovesti. Ide­ja о teokratiji uvek је povezana sa idejom о nadčoveku. Bog, ili bogovi, kako god da su ih zvali, uvek su upravljali ljudima uz po­moć i posredovanje nadljudi - proroka, starešina, kraljeva tajan­stvenog nadljudskog porekla. Bogovi nikad nisu imali direktnog posla sa ljudima. Čovek nikad nije biо i nikad sebe nije smatrao dovoljno snažnim da pogleda u lice Božanstva i direktno primi za­kone. Sve religije počinju dolaskom nadčoveka. "Otkrovenje" uvek dolazi kroz nadčoveka. Čovek nikad nije verovao da је sam u sta­nju da učini bilo šta što ima stvarnog značaja.
        Ali, snovi о prošlosti nisu mogli da zadovolje čoveka; on је ро­čео da sanja о budućnosti, о vremenu kad ćе nadčovek ponovo doći. Iz toga se izrodila nova zamisao nadčoveka.
       Ljudi su počeli da očekuju nadčoveka. Trebalo је da dođe, da uredi njihove prilike, vlada njima, nauči ih da slučај i zakon, ili im donese novi zakon, novo učenje, novo znanje, novu istinu, novo otkrivenje. Nadčovek је trebalo da dođe da spasi ljude od njih samih, kao i od zlih sila koje ih okružuju. Gotovo sve religije sadrže takvo očeki­vanje nadčoveka, očekivanje proroka, mesije.
     
         U budizmu, ideja о nadčoveku potpuno zamenjuje ideju о Bo­žanstvu; jer Buda nije Bog, on је jedino nadčovek.
       Ideja о nadčoveku nikad nije bila odsutna iz svesti čovečanstva. Slika nadčoveka oblikovana је iz veoma različitih elemenata. Po­vremeno bi ona dobila snažnu primesu iz narodne mašte, koja bi u nju unela zamisli koje nastaju iz personifikacije prirode, vatre, gro­ma, šume, mora; ista mašta bi ponekad ujedinila u jednu sliku ne­jasne glasine koje se odnose na neke daleke narode, bilo ono divlje, bilo ono nešto civilizovanije.
      I tako, priče putnika о ljudožderima ujedinile su se sa imagina­cijom starih Grka u sliku kiklopa Polifema, koji је prožderao Odi­sejeve saputnike. Nepoznati narod, nepoznata rasa, lako se u mitu pretvorila u jedno nadljudsko bićе.
    Tako је ideja о nadčoveku u prošlosti, ili u sadašnjosti, u nepozna­tim zemljama, bila uvek živa i bogata ро sadržaju. Ali, ideja о nad­čoveku kao proroku ili mesiji, о nadčoveku koga su ljudi očekivali, uvek је bila veoma nejasna. Ljudi su imali veoma mutnu predstavu о nadčoveku, oni nisu razumeli na koji način bi nadčovek trebalo da se razlikuje od običnog čoveka.
      I kad bi nadčovek došao, ljudi bi ga kamenovali ili razapinjali, jer nije ispunio njihova očekivanja. Ali, svejedno, ta ideja nije nesta­la, ра је, čak i u nerazgovetnom i zbrkanom obliku, služila kao mera kojom se meri ništavnost čoveka. I ta ideja је postepeno zaboravlja­na kako је čovek počinjao da gubi spoznaju о svojoj ništavnosti.
       Za savremene naučne poglede na svet, ideja о nadčoveku stoji ро strani, kao neka vrsta filozofskog kurioziteta, nepovezana ni sa čim drugim. Savremena Zapadna misao ne zna kako da ideju о nadčoveku naslika pravim bojama. Ona uvek iskrivljava tu ideju, ona је uvek uplašena krajnjih zaključaka koji iz nje proizlaze, i u svojim teorijama budućnosti, ona poriče svaku vezu sa njom.
       Stav prema ideji о nadčoveku povezan је sa pogrešnim razume­vanjem ideja о evoluciji. Na glavni nedostatak savremenog poima­nja evolucije ukazano је u prvom poglavlju.
       Na "nadčoveka" se, ako on uopšte ulazi u naučnu misao, gleda kao na proizvod evolucije čoveka, iako se ро pravilu taj izraz uopšte ne koristi i zamenjen је izrazom "viši tip čoveka". U tom pogledu, evolucione teorije postale su osnov naivno-optimističkog pogleda na život i čoveka. То је kao da su ljudi rekli sebi: sad kad evolucija postoji i sad kad nauka priznaje evoluciju, znači da је sve dobro i u budućnosti mora postati јоš bolje. U mašti savremenog čoveka koji rezonuje iz perspektive ideja о evoluciji, sve bi trebalo da ima hepiend. Priča se neizostavno mora završiti venčanjem. А bаš tu le­ži glavna greška u pogledu ideja о evoluciji. Evolucija, kako god da se ona razume, nikad nije osigurana ni za koga i ni za šta. Teorija evolucije jedino znači da ništa ne miruje, ništa ne ostaje  kako је bi­lo, sve se neizbežno uspinje ili pada, ali uopšte nije neizbežno da se uspinje; misliti da se sve neizbežno uspinje - to је najnerealnija za­misao о mogućnostima evolucije.
      Svi oblici života koje znamo ili su rezultat evolucije, ili rezultat degeneracije. Ali, mi ta dva procesa ne možemo da razlikujemo, i veoma često rezultate degeneracije smatramo rezultatima evolucije. Samo u jednom pogledu ne grešimo: mi znamo da ništa ne ostaje onakvo kakvo је bilo. Sve "živi", sve se preobražava.
      Čovek se takode preobražava, ali da li se uspinje ili pada, veliko је pitanje. Štaviše, evolucija u pravom smislu reči nema ničeg za­jedničkog sa antropološkom promenim tipova, čak i ako tu promenu smatramo utvrđenom. Niti evolucija ima bilo čega zajedničkog sa promenom društvenih oblika, оbičаја i zakona, niti sa modifikaci­jom i "evolucijom" oblika ropstva ili sredstava za rat. Evolucija ka nadčoveku је stvaranje novih oblika razmišljanja i osećanja, i na­puštanje starih oblika.
       Staviše, moramo da imamo na umu da se razvoj novog tipa po­stiže na račun starog tipa, koji ćе istim tim procesom nestati. Novi tip, budući da је stvoren od starog, prevazilazi ga, tako reći, pobe­đuje ga, zauzima njegovo mesto.
       Ničeov Zaratustra govori о tome sledećim rečima:

"Ја vas učim nadčoveku. Čovek је nesšto što mora da bude pre­vaziđeno. Šta ste učinili da prevaziđete čoveka? Šta је majmun za čoveka? Predmet podsmeha ili bolna sramo­ta ! А baš takav ćе cčovek biti za nadčoveka- predmet podsmeha ili bolna sramota." 

     Čak i najmudriji među vama su samo nesklad, i hibrid biljke i utvare.

      Čovek је konopac nad ambisom. Opasan prelazak, opasno pu­tovanje, opasno osvrtanje, opasno drhtanje i zastajanje.

      Ono što је veliko u čoveku је da је on most, а ne cilj; ono što је ljubavi vredno u čoveku је da је on jedno kretanje navisše i kre­tanje naniže.

     Те Zaratustrine reči nisu ušlе u naše uobičajeno mišljenje. А kad sebi predstavljamo nadčoveka, mi u njemu prihvatamo i odobrava­mo bаš one strane ljudske prirode koje na putu treba odbaciti.
      Nadčovek nam izgleda kao veoma komplikovano i protivrečno bićе. U stvarnosti, nadčovek morа Ьbiti jasno definisano bićе. On ne mоžе imati taj večni unutrašnji sukob, tu bolnu unutrašnju podelje­nost kојu ljudi neprekidno оsеćајu, i kојu pripisuju čak i bogovima.
       Istovremeno, ne mоžе biti dve suprotne vrste nadčoveka. Nad­čovek је rezultat tacčno određenog kretanja, tačno određene evo­lucije.
      U uоbičајеnоm mišljenju, nadčovek se pojavljuje kao hipertro­firani čovek, sa krajnje preteranim svim stranama svoje prirode. То је, naravno, sasvim nеmоgućе, jer se jedna strana ljudske prirode mоžе razviti sаmо na račun drugih strana, i nadčovek mоžе biti iz­raz samo jedne, štaviše, jedne veoma tačno određene strane ljudske prirode.
       Pogrešna predstava о nadčoveku u velikoj meri је rezultat činje­nice da obična misao smatra čoveka mnogo dovršenijim nego što on u stvarnosti jeste. 
      Isti naivni pogled na čoveka leži u osnovi svih društvenih nauka i teorija. Sve te teorije imaju и vidu samo čoveka i njegovu budu­ćnost. One ili pokušavajи da predvide verovatnu budućnost ljudi, ili preporučuju najbolje metode, iz svoje perspektive, da se organizuje ljudski život, da se ljudima pruži sva moguća sreća, da se ljudi oslo­bode od nepotrebne patnje, od nepravde, i tako dalje. Ali, ljudi ne vide da pokušaji da se takve teorije nasilno primene na život jedino dovode do povećanja količine patnje i nepravde. Pokušavajući da predvide budućnost, sve te teorije žele da navedu život da služi i sluša čoveka, а čineći to, one ne uzimaju u obzir realnu činjenicu, da sam čovek  mora da se promeni. Ljudi, verujući u te teorije, žele da grade, smetnuvši s uma  da mora doći novi gospodar i da se no­vom rospodarи možda uорštе neće svideti ono što su sagradili ili što su počeli da grade.
     Čovek је prevashodno prelazni obik, stalan samo ро svojim protivrečnostima i nepostojanosti - kretanju, mеnјаnјu pred našiш očima. Čak i bez bilo kakvog posebnog proučavanja savršeno је ја­snо da је čovek prilično nedovršeno bićе, koje se razlikuje danas od оnоg što је bilo јučе i koje ćе se razlikovati sutra od onog što је danas.
          Tako mnogo oprečnih principa se sukobljava u čoveku da је nji­hovo harmonično usklađivanje potpuno nemoguće. То objašnjava zašto је nemoguć "pozitivni" tip čoveka. Čovekova dušа је isuviše složena kombinacija zbog svih glasova koji viču u njemu, da bi po­stala ujedinjena i jedan skladni hor. Sva carstva prirode žive u čo­veku. Čovek је mali univerzum. U njemu se odvijaju neprekidno rađanje i neprekidno umiranje, neprekidno proždiranje jednih bićа od strane drugih, proždiranje slabijih od strane jačih, evolucija i de­generacija, rast i izumiranje. Čovek u sebi imа sve, od minerala do Boga. А želja za Воgоm u čoveku, to jest, usmeravajuće snage nje­govog duha, svesnost о njegovom jedinstvu sa beskrajnom svešću univerzuma, ne može biti u skladu sa inercijom kamena, sa sklo­nošću čestica ka kristalizaciji, sa pospanim tokom sokova u biljci, sa okretanjem biljke рrеmа sunсu, sa zovom krvi u životinji, sa "trodimenzionalnom" svešću čoveka koja је zasnovana na njego­vom odvajanju sebe od sveta, na njegovom suprotstavljanju svetu njegovog sopstvenog "ја" i njegovom priznavanju kao stvarnih svih pojavnih oblika i podela.
        I što se više čovek iznutra razvija, to snažnije počinje da oseća sve te različite strane svoje dušе istovremeno; а što snažnije oseća sebe, to snažnije u njemu raste želja da oseti јоš više i više, i na kra­ju počinje da želi tako mnogo stvari da nikako nije u stanju da od­jednom dobije sve što želi; njegova mašta nosi ga istovremeno u raznim pravcima. Jedan život nije ti više dovoljan, potrebno ti је deset, dvadeset života odjednom. Potrebno ti је da budе istovremeno na različitim mestima, sa različitim ljudima, u različitim situacijama, on želi da pomiri nepomirljivo i spoji nespojivo. Nje­gov duh ne želi da se pomiri sa ogranicčenjima tela i materije, og­raničenjima prostora i vremena. Njegova mašta putuje daleko izvan svih mogućnosti ostvarenja, baš kao što njegovo osecćanje putuje daleko izvan formulacija i dostignuća njegovog intelekta.
      Čovek prekoračuje sam sebe, ali istovremeno počinje da biva zadovoljan samom masštom, bez pokušaja da је ostvari. А u svojim retkim pokušajima da је ostvari, on ne vidi da dobija stvari potpuno suprotne od onog čemu  misli da se približava.
     Složeni sistem ljudske duše često izgleda kao dualan, i ima oz­biljnih osnova za takvo gledanje. U svakom čoveku  žive, tako reći dva bićа: jedno koje sažima mineralni, biljni, životinjski i ljudski "prostorni i vremenski" svet, i drugo bićе, koje pripada nekom dru­gom svetu. Jedno је bićе "prošlosti", drugo је bićе "budućnosti". Ali, koje је bićе prošlosti, а koje budućnosti, mi ne znamo. I pro­šlost i budućnost se nalaze u večnoj borbi i večnom sukobu u čove­kovoj duši. Može se bez i najmanjeg pгeterivanja reći da је čovekova dusša bojno polje sadašnjosti i budućnosti.
     Ničeov Zaratustra izgovara zanimljive reči:

         Ја sam od danas i ranije, ali nešto је u meni što је od sutra i od narednog dana i od budućnosti. 
( "Tako је govorio Zaratustra ")

     Ali, Zaratustra ne govoгi о sukobima, on govoгi о punoći koja uključuje danas i juče, sutra i budućnost, punoći koja dolazi kad su protivrečnosti, mnogostrukost  i  dualnost pobeđeni.
       Neophodnost da se bоri protiv čoveka radi dosezanja nadčoveka је nešto što moderna misao do kraja odbija da prihvati . Та se ideja potpuno suprotstavlja slavljenju čoveka i njegovih slabosti, koje su tako kaгakteistične za naše vreme.            А istovremeno, to ne znači da ideja о nadčoveku ne igra nikakvu ulogu u nasše vreme. Ako neke sškole savremene misli odbacuju ide­ju о nadčoveku i plaše је se, druge su, naprotiv, potpuno zasnovane na toj ideji i ne mogu da postoje bez nje. Ideja о nadčoveku deli mi­sao čovečanstva na dve oštro razdvojene i veoma određene kategorije.


1 . Koncepcija čoveka bez ideje о nadčoveku: "naučna" konce­pcija cčoveka, а takođe i znatan deo filozofskih koncepcija čoveka.

2. Koncepcija čoveka iz perspektive ideje о nadcčoveku: misti­cke,okultne i teozofske koncrepcije cčoveka (iako se ovde mora pri­metiti da gotovo sve što jе poznato pod tirm imenima predstavlja psseudomistične , pseudookultne i pseudoezoterijske koncepcije ). .

  U prvom slučaju, čovek је uzet kao upotpunjeno bićе. Proučena jе njegova_ anatomska stгuktura, njegove fizioloske i psihološke funkcije, njegov današnji položaj u svetu, njegova istorijska sudbi­na, njegova kulrura i civilizacija, mogućnost boljeg organizovanja njegovog života, njegove mogućnosti saznanja itd.; u svemu tome čovek jе uzet takav kakav је. U ovom slučaju, glavna pažnja је kon­centrisana na rezultate čovekovih aktivnosti, njegova postignuća, njegova otkrića, njegove izume. I u tom slučaju se ti rezultati čo­vekovih aktivnosti posmatгaju kao dokazi njegove evolucije iako, kako se često dešava, oni pokazuju baš suprotno.
    Ideja o evoluciji u toj koncepciji čoveka uzeta је kao opšta evolucija svih ljudi, čitavog čovečanstva. Na čovečanstvo se gleda kao na evoluirajuće.  Ра iakо takva jedna evolucija nema analogona u Prirodi i ne može se objasniti  nikakvim biološkim primerom, Za­padnoj misli to nimalo ne smeta ona nastavlja da govori о evoluciji .
      U drugom slučaju, čovek је uzet kao nepotpuno bićе, iz koga treba da proizađe nešto drugo. А čitav smisao postojanja tog bićа leži u ovom slučaju, u njegovom prelasku u to novo stanje. Na čoveka se gleda kao na zrno , kao na larvu, kao na nešto privremeno i podložno preobražaju.  А u tom slučaju, sve što se odnosi na čoveka uzeto je  iz perspektive tog preobražaja; drugim rečima vrednost   svega u ljudskom životu  određuje se uzimajući u obzir da li је to korisno za njegov preobražaj ili ne.
   Ali viša ideja о preobražaju ostaje veoma nejasna. А zamisao čoveka iz perspektive nadčoveka  ne može izgledati ni popularna ni progresivna. Ona , kao neizbežni atribut  ulazi u poluokultna, polumistična učenja, ali ne igra nikakvu ulogu u naučnim, kao ni u mnogim raširenijim pseudonaučnim  filozofijama života.
      Razlog za to, ро strani od svega drugog, mora se videti u potpunom razilaženju Zapadne kulture sa religioznom mišlju. Ako to ne bi bilo  zbog tog razilđenja, koncepcija čoveka iz perspektive ideje о nadčoveku ne bi bila izgubljena, jer religiozna misao, u svom pravom smislu, nije moguća bez ideje о nadčoveku.
       Odsustvo ideje о nadčoveku iz vecćine savremenih filozofija života u znatnoj је meri uzrok užasnog haosa misli u kome živi savremeno čovečanstvo. Kad bi ljudi pokušali da povežu ideju о nadčoveku sa svim manje ili više prihvaćenim pogledima, videli bi da ona sve po­kazuje u novoj svetlosti, predstavljajući iz novih uglova stvari za koje su mislili da ih znaju sasvim dobro, podsećajući ih na činjenicu da je čovek  samo privremeni posetilac, samo putnik, na Zemlji.
      Naravno da takav pogled ne može da bude popularan. Savreme­ne filozofije zživota (ili bar njihova velika većina) izgrađene su na sociologiji ili na onom što se naziva sociologijom. А sociologija nikad ne misli о tako udaljenom vremenu kad ćе se novi tiр razviti iz čoveka već se bavi samo sadašnjošću ili bliskom i neposrednom budućnošću. Ali, upravo taj stav služi samo da pokaže sholastici­zam te nauke. Sociologija, kao i svaka druga sholastička nauka, nema posla sa živim činjenicama, već sa veštačkim apstrakcijama. Sociologija, baveći se "prosečnim nivoom" i "prosečnim čovekom'.', ne vidi reljef planina, ne razume da ni čovečanstvo ni pojedinac ni­su nešto ravno i uniforrimo.
       Covečanstvo, isto kao i pojedinac, jeste planinski lanac sa viso­kim snežnim vrhovima i dubokim provalijama, i štaviše, u takvom nestabilnom geološkom periodu kad је sve u procesu formiranja, kad stavri planinski lanci nestaju, kad se pustinje javljaju na mesti­ma mora, kad izbijaju novi vulkani, kad se polja i šume sahranjuju pod tokom uzavrele lave, kad se kontinenti pojavljuju i nestaju i kad ledena doba dolaze i odlaze, "prosečni čovek", sa kojim sociologiја jedino može da operiše, ne postoji u stvarnosti ništa više nego što postoji "prosečna visina planine".
      Nemoguće је naznačiti trenutak kad је novi, stabilniji tip formi­ran. On se forrnirao postupno. Rast se odvija bez prekidanja. Nikad ne postoji trenutak kad је sve kompletno. Novi tip čoveka је formi­ran sada i među nama. Selekcija se odvija u svim rasama i narodima na zemlji, osim u najnazadnijim i najdegenerisanijim rasama; ove poslednje uključuju rase koje se obično smatraju najnaprednijima, to jest, one potpuno utonule u pseudokulturu.
     Nadčovek  ne pripada istorijskoj budućnosti. Ako nadčovek može da postoji
na  Zemlji, on mora postojati i u prošlosti i u sadšnjo­sti. Ali, оn ne ostaje u zživotu, on se pojavljuje i odlazi.
      Baš kao što zrno žita postajući biljka odlazi iz sfere zrna; baš kao što žir postajući hrast odlazi iz zživota žireva; baš kao što gusenica postajući lutka umire za gusenice, а postajući leptir potpuno odlazi izvan domena opažanja gusenica, na isti nacčin nadčovek odlazi iz  sfere opažanja drugih ljudi, odlazi iz njihovog istorijskog zživota.
      Običan čovek ne može da vidi nadčoveka niti zna za njegovo postojanje, baš kao  što gusenica ne može da zna za postojanje le­ptira. То је činjenica koju nam је veoma teško da prihvatimo, ali оna је pгirodna i psihološki neizbežna. Niži tip ne može ni na koji način  kontrolisati viši tip, niti ga može učiniti predmetom nadzora; ali, viši tip može da kontroliše niži i mozže da ga nadzire. А iz te per­sрektive čitav život i čitava istorija mogu imati značenje i svrhu koju mi  nе možemo da razumemo.
       То značenje, ta svrha, је nadčovek. Sve ostalo postoji samo zarad tog cilja da se iz masa čovečanstva koje gmižu ро zemlji s vremena na vreme pojavi i uzdigne nadčovek, i samom tom činjenicom ode  od masa i postane nedostupan i nevidljiv za njih.
     Uobičajeni i pogled na život ne nalazi cilj u životu, ili vidi cilj u " evoluciji masa ". Ali, evolucija masa је isto tako nerealna i nelogi­čna  ideja  kao što bi, na primer, bila ideja о identičnoj evoluciji svih ćelija drveta ili svih ćelija jednog organizma. Mi ne shvatamo da је ideja о cevoluciji masa jednaka očekivanju da ćе sve ćelije jednog drveta, to jest, ćelije korena, kore, drvnih vlakana i biсćа biti preobražene u­ ćelije cvetova i plodova, to jest, očekivanju da se čitavo drvo
preobrazi  u cvetove i plodove.
       Evolucija,  na koju se obično gleda kao na evoluciju masa, u stvarnosti može jedino evolucija nekolicine. А u čovečanstvu,  evolucija može biti jedino svesna. Jedino se degeneracija može nesvesno odvijati u čoveku.
    Priroda ni na koji način nije garantovala nadčoveka. Ona u sebi sadrži sve
 mogućnosti, uključujući i one najzlokobnije. Čovek ne m ože biti unapređen u nadčoveka za nagradu, ili za svoje dugo slu­ženje kao čovek,  ili za besprekomo ponašanje, ili zbog svojih раtnjih bilo slučajnih , bilo da ih je sam stvorio sopstvenom glupošću , ili  neprilagodljivošću životu, ili pak namemo zarad nagrade koju se nada da ćе dobiti. Ništa drugo ne vodi ka nadčoveku, osim razumevanja ideje nad­čoveka, а upravo је to razumevanje nešto što postaje sve ređe i ređe.


izvor 

Нема коментара:

Постави коментар