четвртак, 13. јун 2013.

Istinski koreni globalne ekonomske krizeUvod
Eko­nom­ska kriza u evro-atlanskoj eko­no­miji ušla je u svoju petu godinu, iako su vla­sti naj­ra­zvi­je­ni­jih zema­lja već pri­me­nile sva sred­stva za njeno okon­ča­nje koja manje-više uspe­šno kori­ste zad­njih 60-ak godina. I dok vla­sti nasta­vljaju da traže još dra­stič­nije mere kojima će, po nji­ho­vom mišlje­nju, okon­čati krizu, sma­tramo da je došlo vreme da se cela situ­a­cija sagleda iz dru­gog ugla. Taj ugao je dublja celo­vita isto­rij­ska ana­liza uzroka ove krize ume­sto povr­šne par­ci­jalne ana­lize koja danas preovladava.
Isto­rij­ska poza­dina na koju želimo da uka­žemo sastoji se iz niza mera koje su pre­du­zi­male razvi­jene zemlje, a u poza­dini kojih stoji neza­sita težnja države da se širi na račun pri­vat­nog sek­tora i to kako odu­zi­ma­njem dela mate­ri­jal­nih dobara (direkt­nim i pri­kri­ve­nim opo­re­zi­va­njem i oti­ma­či­nom nazva­nom „naci­o­na­li­za­cija“), tako i sve većim meša­njem u pri­vatne poslove (kroz regu­la­ciju obra­zla­ganu dobrim namerama).
Cilj ovoga rada je da izla­žući isto­rij­ske okol­no­sti uka­žemo na pogre­šnost ova­kvog delo­va­nja i posebno pogre­šnost široko pri­va­će­nog stava kako je dana­šnja kriza posle­dica bilo kakve libe­ra­li­za­cije. Finan­sij­ska libe­ra­li­za­cija, doduše, jeste pro­du­bila ovu krizu ali nije njen pravi uzročnik.
Druk­čije posta­vljena dija­gnoza vuče za sobom u pot­pu­no­sti druk­čije lekove.
Ako smo u pravu, a već dužina ove krize govori tome u pri­log, onda će mere koje se danas pre­du­zi­maju od strane vlada SAD, EU itd, u naj­bo­ljem slu­čaju odgo­diti krizu za par dece­nija nakon čega će se ona vra­titi u još težem obliku. U gorem (ili možda boljem) slu­čaju dana­šnje mere neće dati nika­kvog rezul­tata i kriza će se nasta­viti u nedogled.
 

 
 
Osni­va­nje Fan­nie Mae, Fred­die Mac – ostva­re­nje ili napu­šta­nje ame­rič­kog sna?
 
Poče­tak tre­nutne eko­nom­ske krize direktno se veže za poslo­va­nje ove dve finan­sij­ske insti­tu­cije. I dok se o krizi često govori kao o slomu neo­li­be­ra­li­zma, zani­mljiva je činje­nica da se ovde radi o dve de facto državne insti­tu­cije!1
Kon­kret­nije, radi se o insti­tu­ci­jama koje su „izmi­šljene“ 1938. godine (u početku samo Fan­nie Mae) u okviru Ruzvel­to­vog „New Deal“-a. Nji­hov zada­tak bio je da olak­šaju pro­ces sekju­ri­ti­za­cije2 time pomognu Ame­ri­kan­cima sa sred­njim i nižim dohot­kom da dođu u posed nekret­nina. Na taj način se uku­pan obim kre­dita sta­nov­ni­štvu kroz odo­bra­va­nje kre­dita poro­di­cama sa nižim dohot­kom dra­ma­tično povećao.
Ovo je često obra­zla­gano „ostva­re­njem ame­rič­kog sna“. Taj san je pod­ra­zu­me­vao da svako ko vredno radi i ima dobre ideje može da postane mili­o­ner tj. da sebi pri­u­šti luk­su­zan život uklju­ču­jući i pri­sto­jan dom.
Naža­lost, brojne admi­ni­stra­cije ame­rič­kih pred­sed­nika su ovaj san shva­tile soci­ja­li­stički, pa su reči „svako“ zamje­nile rečju „svi“. Jer dok je ame­rički san pod­ra­zu­me­vao da ne postoje pre­preke po sta­le­žnoj, rasnoj, ver­skoj i dru­gim osno­vama da se obo­ga­tite i posta­nete neko, osni­va­nje ovih agen­cija bilo je moti­vi­sano željom da se i onim manje spo­sob­nim omo­gući da postanu vla­snici nekret­nina. Iako ovo zvuči ple­me­nito, svi smo sve­doci da se posled­nji ova­kav poku­šaj (komu­ni­zam) da svi žive bogato zavr­šio opštim siro­ma­štvom (treba li pod­se­ćati da su i jugo­slo­ven­ski komu­ni­sti dugo ube­đi­vali gra­đane da se danas sva­kome daje u skladu sa opštim moguć­no­stima dok će vrlo brzo doći vri­eme kada će sva­kome biti datu u skladu sa nje­go­vim željama tj. neograničeno).
Zbog toga se i ovaj poku­šaj ame­ričke urav­ni­lovke, tj. nega­cije soci­jal­nih razlika koje trži­šte pravi, morao zavr­šiti loše. Pored niza skan­dala u poslo­va­nju ovih insti­tu­cija koji su još jed­nom poka­zali da osni­va­njem držav­nih insti­tu­cija pri­vatni inte­res ne nestaje, već samo menja oblik u pljačku pod držav­nom zašti­tom oslo­bo­đe­nom stega koje slo­bodna kon­ku­ren­cija posta­vlja, osni­va­nje ovih agen­cija unelo je i sistem­ske gre­ške u ame­rički finan­sij­ski sistem.
Naime, posto­ja­nje ovih insti­tu­cija je moti­vi­salo banke da odo­bra­vaju kre­dite i objek­tivno lošim kli­jen­tima raču­na­jući da će ih se preko ovih držav­nih insti­tu­cija brzo oslo­bo­diti i time ostva­riti zaradu po osnovu razli­či­tih nak­nada3 dok će isto­vre­meno pre­ba­citi rizik loših pla­smana na kupce sekju­ri­ti­zo­va­nih har­tija od vred­no­sti (HoV). Sa duge strane kupci tih HoV su sma­trali da činje­nica da su one emi­to­vane uz garan­cije para­dr­žav­nih agen­cija (Fan­nie Mae, Fred­die Mac) ujedno i garan­cija da su one nisko rizične. Zbog toga je i kamatna stopa na ove HoV bila rela­tivno niska tj. tek nešto malo viša od kamatne stope na državne HoV Tre­zora SAD.
Odo­bra­va­nje kre­dita lošim kli­jen­tima se kad-tad moralo vra­titi kao bume­rang finan­sij­skom sistemu. Do toga je defi­ni­tivno došlo 2007, slo­mom trži­šta sekju­ri­ti­zo­va­nih HoV.
Da nisu posto­jale ove para­dr­žavne insti­tu­cije, banke se vero­vatno nikada ne bi usu­dile da odo­bra­vaju kre­dite kli­jen­tima sa tako niskim boni­te­tom, dok bi kupci sekju­ri­ti­zo­va­nih HoV bili mnogo opre­zniji. U takvim okol­no­stima se ova dana­šnja kriza nikada ne bi ni poja­vila ili bi bar bila neu­po­re­divo manjeg obima.
Da sumi­rano, već i kon­kretni razlozi za poče­tak ove dana­šnje krize uka­zuju da se ne radi ni o kakvoj pre­ve­li­koj trži­šnoj slo­bodi već o meša­nju države u trži­šne pro­cese.
 
 
 
Sta­bi­li­za­cija finan­sij­skih trži­šta kao pro­ces negi­ra­nja tržišta
 
Drugi pro­ces koji je, doduše manje direktno ali još dra­stič­nije, doveo do dana­šnje krize jeste poku­šaj neu­tra­li­sa­nja pri­vred­nih ciklusa kroz mone­tarne inter­ven­cije sa dekla­ra­tiv­nim ciljem sta­bi­li­za­cije finan­sij­skog sistema. Isto­rija ovog poku­šaja direktno se veže za isku­stva sa veli­kom kri­zom iz 1930-ih i činje­ni­com da je tada­šnji pred­sed­nik SAD Her­bert Huver odbio da inter­ve­niše ekspan­ziv­nom mone­tar­nom poli­ti­kom (iako je pre­du­zeo čitav niz fiskal­nih mera, te pokre­nuo javne radove). Zbog toga je čak i geni­jalni Mil­ton Frid­man osu­dio pasiv­nost FED-a i ustvr­dio da bi uz aktiv­niju mone­tarnu poli­tiku ova kriza vero­vatno bila tek jedna od mno­gih manjih kriza u isto­riji. S druge strane Atlan­tika, Kejns je raz­vio makro­e­ko­nom­ski alat i zalo­žio se za mnogo aktiv­niju eko­nom­sku politiku.
Posle­dica delo­va­nja ove dvo­jice veli­kana ogleda se u tome da danas velika većina zna­čaj­nih eko­no­mi­sta pri­hvata inter­ven­ci­o­ni­zam cen­tral­nih banaka razvi­je­nih zema­lja u cilju sta­bi­li­za­cije finan­sij­skih trži­šta kao nor­malnu pojavu. Više se i ne raspra­vlja da li je ova pojava izvi­to­pe­rila trži­šne meha­ni­zme uspo­sta­vlja­nja pri­vredne rav­no­teže već samo koliko masivna inter­ven­cija treba da bude i koliko da traje.Ovo je žalo­sno budući da svi rele­vantni poka­za­te­lji govore kako je trži­šna logika delo­va­nja tokom kriza prak­tično izi­grana. Na pri­mer, ako pogle­date rezul­tate jed­nog od radova4 Svet­ske banke na ovu temu vide­ćete kako sta­ti­stički podaci nedvo­smi­sleno poka­zuju kako se ponuda kre­dita u razvi­je­ni­jim zemljama pove­ćava u toku kriza dok kamatne stope padaju. Ova­kvo pona­ša­nje se apso­lutno pro­tivi sva­koj trži­šnoj logici. Naime, u kri­znim vre­me­nima nei­zo­stavno dolazi do rasta pro­centa pro­ble­ma­tič­nih kre­dita banaka (tzv. NPL-a). I po logici i po zakonu, kre­dite čije kašnje­nje u otplati pro­bije odre­đen rok banke moraju5 pri­znati kao ras­hod, a ako se radi o većom iznosu (dubljoj krizi real­nog sek­tora) to banke vodi u gubitke. Tada se pred ban­kama otva­raju dva puta. Jedan je da pro­nađu nove kli­jente koji će redovno vra­ćati kre­dite i tako stva­rati dobit ban­kama iz koje one mogu da pokriju gubitke po osnovu loših kre­dita. Šansa da se ovo dogodi je u domenu naučne fan­ta­stike. Drugi, a zapravo jedini realni put, je da banke krenu u poo­štra­va­nje poli­tike kre­di­ti­ra­nja uklju­ču­jući i rast kamat­nih stopa6 i da tako pove­ća­va­jući neto kamatnu maržu kom­pe­zuju gubitke.
Među­tim, u praksi zema­lja koje imaju moguć­nost da vode auto­nomnu mone­tarnu poli­tiku, ovo se ne događa budući da mone­tarne vla­sti sta­vljaju na ras­po­la­ga­nje ban­kama ogromne koli­čine jef­ti­nog novca na kome mogu da zarade samo ako ga pla­si­raju kraj­njim kori­sni­cima (često istim onim koji im ne vra­ćaju pret­hodne zajmove).
 
I dok je sa sta­no­vi­šta brzine pre­va­zi­la­že­nja krize ovde situ­a­cija jasna, posta­vlja se pita­nje kako uop­šte da trži­šte deluje ako mu mone­tarne vla­sti odu­zi­maju moguć­nost kažnja­va­nja loših poteza banaka, pri­vred­nika ili države, sve­jedno.
Time se for­mira zača­ran krug u kome banke nisu kažnjene za odo­bra­va­nje kre­dita lošim kli­jen­tima. Loši kli­jenti nisu kažnjeni za nere­dovno vra­ća­nje zaj­mova već nasta­vljaju da posluju sa novim i povolj­ni­jim kre­di­tima dok je država nagra­đena moguć­no­šću još jef­ti­ni­jeg finan­si­ra­nja budžet­skog defi­cita. Ukratko, naoko je i vuk sit i ovce na broju.
Među­tim, ovo je sreća samo na kra­tak rok. U dugom roku ova poli­tika vodi stva­ra­nju nekon­ku­rent­nih pri­vred­nih subje­kata, te pojavi visoke infla­cije koja sama po sebi dodatno razara pri­vredno tkivo bilo kog dru­štva.
 
Međunarodni monerni fond
 
 
MMF – nad­grad­nja na lošim temeljima
 
U jav­no­sti je široko ras­pro­stra­njeno mišlje­nje kako su MMF i SB glo­balni basti­oni libe­ra­li­zma. Doduše, ovaj „novi“ MMF nastao tokom tekuće krize nije to čak ni po mišlje­nju kejn­zi­janca kakav je Krug­man.7
Među­tim, bitno je pri­me­titi da je MMF i pored svo­je­vre­me­nog uče­šća u defi­ni­sa­nju „Vašing­ton­skog kon­sen­zusa“ nastao i ostao poli­tička insti­tu­cija na sum­nji­vim teme­ljima koja kre­di­tima pomaže neod­go­vor­nim vla­dama koje se nađu pod pri­ti­skom trži­šta da izbegnu (zaslu­ženu) kaznu.
Kada govo­rimo o spor­no­sti nastanka MMF-a, mislimo pre svega na spor­nost samog kon­cepta cen­tral­nog ban­kar­stva kakav je danas ras­pro­stra­njen i na koga se osla­nja i MMF. Naime, dana­šnje cen­tralne banke su nastale kao pro­i­zvod potrebe države da ubira pri­kri­veni porez kroz eksplo­a­ta­ciju (mone­tarnu) nad svo­jim građanima.
Da bi smo obja­snili ovu tvrd­nju moramo se nakratko vra­titi u pro­šlost. Naime, nesporna je činje­nica da su pre nastanka cen­tral­nih banaka, komer­ci­jalne banke bile te koje su štam­pale svoje bank­note koje su slu­žile kao novac. Svako je imao slo­bodu da iza­bere banku čije bank­note će kori­stiti, a banke su bile pod pri­ti­skom da posluju sta­bilno jer bi bilo kakva sum­nja u nji­hovu sol­vent­nost vodila napu­šta­nju nji­ho­vog novca.
Ova­kva situ­a­cija je pro­me­njena kada su tada­šnji vla­dari svo­jim neod­go­vor­nim pona­ša­njem doveli javne finan­sije u takav haos8 da nijedna banka nije želela da im odo­bri kre­dit. Da bi vra­tili kakav–takav red u državne budžete vla­dari su se, ume­sto za sma­nje­nje jav­nih tro­škova, odlu­čili za pri­menu sile kroz pro­daju „prava“ na emi­siju bank­nota samo nekim ban­kama. Tako su nastale „pri­vi­le­go­vane“ komer­ci­jalne banke. Radilo se o nor­mal­nim pri­vat­nim ban­kama koje su se bavile svim kla­sič­nim ban­kar­skim poslo­vima ali su u zamenu za povoljne kre­dite od države dobile pravo da nji­hove bank­note postanu jedino zakon­sko sred­stvo pla­ća­nja na celoj držav­noj teri­to­riji (time nji­hove bank­note zapravo postaju naci­o­nalne valute). Ukratko, neke banke su sklo­pile posao sa drža­vom i onda kori­steći državnu pri­silu neu­tra­li­sale kon­ku­ren­ciju dru­gih banaka u štam­pa­nju novca.
Time je, zarad pokrića budžet­skog defi­cita, gra­đa­nima uskra­ćen deo nji­ho­vih dota­da­šnjih mone­tar­nih slo­boda i stvo­reno tlo za mahi­na­cije mone­tar­nom poli­ti­kom koja do tada, prak­tično, nije ni posto­jala.
Gra­đani nekih zema­lja su se duže opi­rali ovoj sili, pa su recimo SAD sve do gra­đan­skog rata 1862. bile zemlja bez cen­tralne banke, tako da je novac u tom peri­odu štam­palo preko 7009 banaka. Ipak, vla­sti su kori­stile ratove kao pri­liku da nametnu cen­tralne banke i pre­u­zmu vlast nad njima. Tako su skoro sve pri­vi­le­go­vane, odno­sno cen­tralne banke zema­lja zapadne Evrope ostale u pri­vat­nom vla­sni­štvu sve do zavr­šetka II svet­skog rata. Po zavr­šetku ovog veli­kog sukoba i razvi­jene zemlje su kre­nule putem komu­ni­stič­kih i faši­stič­kih zema­lja koje su svoje cen­tralne banke naci­o­na­li­zo­vale još pre rata.
SAD su još jedan period ostale kakav-takav izu­ze­tak budući da je FED de jure ostao u mešo­vi­tom vla­sni­štvu sve do danas. Među­tim, ban­kama čla­no­vima FED-a je zabra­njeno da štam­paju svoje dolare mone­tar­nom refor­mom iz 1971. tako da je od pet vrsta dolara koje su bile u upo­trebi do početka 1960-ih danas ostala samo jedna. Time se SAD po nivou neslo­bode pri­bli­žila većini evrop­skih zemalja.
Od evrop­skih zema­lja danas sve­tle pri­mere čine Škot­ska i Severna Irska. Ove čla­nice Uje­di­nje­nog Kra­ljev­stva su se izbo­rile da Bank of England ne pro­širi svoj mone­tarni suve­re­ni­tet i na nji­hova pod­ru­čija. Kako se radi o rela­tivno razvi­je­nim obla­stima jasno je da je ono što danas većini ljudi izgleda naza­mi­slivo – život bez cen­tralne banke i nje­nog novca – zapravo vrlo zami­slivo i dobro po građane.
 
Zašto smo sve ovo izneli u okviru pod­na­slova veza­nog za MMF?
 
Zato što je osni­va­nje MMF-a kra­jem II svet­skog rata (u okviru istog pro­cesa naci­o­na­li­za­cije cen­tral­nih banaka) zace­men­ti­ralo pret­hodno državno nasi­lje! MMF je zami­šljen kao cen­tralna tačka među­na­rod­nog mone­tar­nog sistema koga čine cen­tralne banke (pod­ra­zu­me­valo se da svaka zemlja ima svoju cen­tralnu banku i svoju naci­o­nalnu valutu). Da je pro­šao pri­e­dlog Kejnsa situ­a­cija bi bila još gora, jer bi MMF postao svet­ska cen­tralna banka u punom kapacitetu.
I to je tek prvi deo pro­blema sa MMF-om. Drugi deo pro­blema leži u činje­nici da je MMF tokom 1970-ih izgu­bio jasnu misiju posto­ja­nja (u peri­odu 1945–1973. cilj je bilo oču­va­nje fik­snih devi­znih kur­seva). Tako se danas nje­govo „pozaj­mlji­va­nje“10 svelo na ulogu vatro­ga­sca koji gasi požare tamo gde su vlade iza­zvale haos svo­jim neod­go­vor­nim pona­ša­njem. Time se još jed­nom neod­go­vorne vla­sti pod­stiču na moralni hazard, a trži­šte uma­njuje drža­vim dje­lo­va­njem, što pred­stva­lja plodno tlo za razvoj dubo­kih kriza uklju­ču­jući i ovu današnju.
 
Bazel­ski stan­dardi – rizi­kom pon­de­ri­sana aktiva kao instru­ment jača­nja države
 
Bazel­ski stan­dardi su još jedan instru­ment regu­la­cije za koji se uobi­čajno sma­tra da je u funk­ciji glo­ba­li­zma, odno­sno da su ovi stan­dardi uve­deni kako bi se stvo­rila glo­balna „pra­vila igre“ i time olak­šalo for­mi­ra­nje glo­bal­nih ban­kar­skih igrača. To se obra­zlaže činje­ni­com da su Bazel­ski stan­dardi uveli ujed­na­čen način izra­ču­na­va­nja mini­mal­nog vla­sti­tog kapi­tala banaka u odnosu na nji­hove pla­smane. Među­tim, način na koji su for­mi­rani pon­deri na osnovu kojih se izra­ču­na­vao taj potrebni mini­malni kapi­tal je naj­lakše opi­sati onom narod­nom „kadija te tuži, kadija ti sudi“. To znači da su se vla­sti razvi­je­nih zema­lja dogo­vo­rile da se na sva pozaj­mlji­va­nja banaka prema njima zara­ču­nava nulta (0) stopa, tj. da se takva pozaj­mlji­va­nja po riziku izjed­nače sa drža­njem goto­vine u tre­zoru banaka! Zbog toga banke na pozaj­mlji­va­nja državi ne moraju da izdva­jaju nika­kav vla­stiti kapital.
Tako je ova pri­stra­snost „regu­la­tora“ dovela do toga da su banke rado pozaj­mlji­vale razvi­je­nim drža­vama (broj tih „razvi­je­nih“ zema­lja se brzo širio). To pozaj­mlji­va­nje se nasta­vilo i kada je obim jav­nog duga tih zema­lja pro­bi­jao 50 % BDP-a, zatim 100%, a kod nekih zema­lja došlo se do neve­ro­vat­nih 300%.
Ukratko, da ste gra­đa­nin, banka vam nikada ne bi pozaj­mila toliko novca a da ga vi ne biste mogli vra­titi u razum­nom roku. Ako ste država, to vam je omo­gu­ćeno zato što to odo­bra­vaju neki stan­dardi. Poenta je jasna. Manju opa­snost po sta­bil­nost glo­bal­nog finan­sij­skog sistema bi pred­sta­vljao sistem bez bilo kakve regu­la­cije jer bi u njemu banke raz­dva­jale države prema sta­nju u nji­ho­vim jav­nim finan­si­jama. Ovako su se banke oslo­nile na stan­darde koje su posta­vile same države što je dovelo do dana­šnje krize jav­nog duga i posle­dično krize ban­kar­skog sistema koji je naj­veći vla­snik tog duga.
Ipak, ni ovo nije uti­calo da se vla­sti razvi­je­nih zema­lja okrenu dere­gu­la­ciji. Zapravo, one su na pragu reše­nja za koje se može reći da je tra­gi­ko­mično. Tako se reše­nje traži u doka­pi­ta­li­za­ciji banaka od strane država koje su i ih dovele u ovu situ­a­ciju. Ova doka­pi­ta­li­za­cija neće biti moguća bez dodat­nog zadu­ži­va­nja država kod istih tih banaka tako da se ovde više na zna ko je bole­snik, a ko lekar!
Ovaj non­sens je po bazel­skim stan­dar­dima moguć jer će banke pozaj­miti sred­stva drža­vama koje su uspele da održe svoj kre­ditni rej­ting (zbog čega ovo pozaj­mlji­va­nje neće pove­ćati zahte­vani kapi­tal banaka), a države će onda istim tim ban­kar­skim nov­cem kupiti deo vla­sni­štva u njima i time zado­vo­ljiti bazel­ske stan­darde. Tako će nakon naci­o­na­li­za­cije cen­tral­nih banaka u XX veku doći i do deli­mične naci­o­na­li­za­cije ban­kar­skog sistema počet­kom XXI vijeka, što samo još jed­nom potvr­đuje u kom pravcu ide „razvoj“ tzv. „kapi­ta­li­stič­kih“ zemalja!
 
                                                                               FED
 
 
 
OOT – čelična pesnica inter­ven­ci­o­ni­zma u svi­le­noj ruka­vici liberalizma
 
Ope­ra­cije na otvo­re­nom trži­štu se danas sma­traju trži­šnim nači­nom vođe­nja mone­tarne poli­tike (za razliku od admi­ni­stra­tiv­nih mera kao što su oba­ve­zne rezerve).
Među­tim, kada zavi­rite iza zavese, lako je pri­me­titi da su OOT trži­šnije samo zbog načina nji­ho­vog spro­vo­đe­nja11 , dok su motivi za nji­hovo kori­šće­nje i, u konač­nici, efekti isti ili čak i gori nego kod kori­šće­nja admi­ni­stra­tiv­nih mera. Ovo nas ne čudi budući da su OOT i nastale kao pro­i­zvod pri­kri­ve­nog inter­ven­ci­o­ni­zma u dru­štvu koje je tada, bar for­malno, uva­ža­valo ide­ale liberalizma.
Naime, prva zemlja čije su mone­tarne vla­sti u većoj meri počele da kori­ste OOT su SAD i to od 1914. Na početku su ove ope­ra­cije u pot­pu­no­sti bile izu­zete iz mone­tarne poli­tike i podre­đene želji da se pod­sta­kane razvoj nju­jor­škog trži­šta novca (veštačko, admi­ni­stra­tivno for­si­ra­nje rasta trži­šta kako bi pari­ralo tada vode­ćem lon­don­skom trži­štu). Od 1917. ove ope­ra­cije su direktno sta­vljene u funk­ciju pomoći Tre­zoru SAD da pri­kupi sred­stva za potrebe vođe­nja rata, ali se ipak radilo o krat­ko­roč­nom ova­kvom korišćenju.
Do pre­o­kreta dolazi 1923. godine kada je ovaj instru­ment mone­tarne poli­tike FED pro­gla­sio svo­jim osnov­nim instru­men­tom. U tom tre­nutku su državne HoV činile svega 27,5% har­tija u FED-ovom portfelju.
 
 
 
Kao što se vidi do 1934. taj se pro­ce­nat popeo na 100%, čime je FED direktno podre­dio mone­tarnu poli­tiku SAD potre­bama fiskalne poli­tike.
I ne samo to. Za razliku od počet­nih godina kada je FED kupovao/prodavao HoV na slo­bod­nom trži­štu i ta praksa je brzo napu­štena kroz otva­ra­nje vla­sti­tog bro­kera (deo FOMC-a), te sasta­vlja­nje spi­skova ovla­šte­nih part­nera sa kojim FED trguje (više se ne mogu svi trži­šni uče­snici naći u ulozi kupca/prodavaca HoV od FED-a čak i ako to žele)
Ukratko, OOT su odavno postale instru­ment koji pri­si­ljava banke da finan­si­raju budžet­ske defi­cite vlada i time indi­rektno pomažu rast jav­nog sek­tora na uštrb razvoja pri­vat­nog. Da para­fra­zi­ramo: OOT su postale čelična pesnica inter­ven­ci­o­ni­zma u svi­le­noj ruka­vici liberalizma.
 
Ume­sto zaključka: povra­tak laissez-faire eko­no­miji kao jedini lek
 
Sma­tramo da se iz gore nave­de­nih pro­cesa jasno može videti da je stvarni uzrok dana­šnje krize stalna težnja države da se širi na sve veći dio eko­no­mije, pri čemu neu­tra­liše trži­šte i pro­ždire pri­vatni sek­tor. To se naro­čito može videti kroz pro­ces stva­ra­nja „moder­nih“ cen­tral­nih banaka, uvo­đe­nje bazel­skih stan­darda i usva­ja­nju OOT kao osnov­nog instru­menta mone­tarne poli­tike. Svaki od ovih pro­cesa je isko­ri­šćen kako bi se pomo­glo drža­vama da finan­si­raju svoje sve veće rashode.
Osni­va­nje MMF-a i usva­ja­nje poli­tike aktivne sta­bi­li­za­cije finan­sij­skih sistema su tipi­čan pri­mer „gaše­nja vatre ben­zi­nom“, tj. poku­šaj pre­va­zi­la­že­nja pro­blema koje su države stvo­rile svo­jim meša­njem u eko­nom­ske procese.
Zbog svega se jedino dugo­ročno odr­živo reše­nje može naći u radi­kal­nom sma­nje­nju držav­nog meša­nja u pri­vredu, kako kroz sma­nje­nje držav­nog apa­rata tako i kroz uki­da­nje svih oblika regulacije.
Ovim bi se stvarno sta­nje držav­nih finan­sija i sta­nje kon­ku­rent­no­sti pri­vreda razvi­je­nih zema­lja izvu­klo na čistac. To bi vero­vatno iza­zvalo duboku početnu krizu jer bi „svi računi sti­gli na naplatu“, ali bi se ove zemlje oslo­bo­dile vekov­nog bre­mena inter­ven­ci­o­ni­zma koje nose sa sobom i koje koči nji­hov dugo­ročni razvoj.
Na kraju jedno istin­sko laissez-faire dru­štvo nije teško zami­sliti. U tom dru­štvu država bi zadr­žala samo one osnovne funk­cije: spoljnu odbranu, javni red i mir, pravni sistem, osnovno obra­zo­va­nje i osnovne usluge sekun­darne zdrav­stvene zaštite zbog čega bi državni apa­rat bio neu­po­re­divo manji od ovog dana­šnjeg. U tom dru­štvu ne bi posto­jale cen­tralne banke, a kupo­vina držav­nih HoV bi se odvi­jalo po slo­bod­noj volji, a ne uz državno pri­si­lja­va­nje. Banke bi rasle i pro­pa­dale ali to ne bi iza­zi­valo duboke krize budući da bi same banke raz­vile meha­ni­zme zaštite kli­je­nata kao što su dana­šnje Agen­cije za osi­gu­ra­nje depo­zita (pri­mer ova­kve pri­vatne agen­cije je New York Safety Fund u SAD tokom 1837–1862) ili Agen­cije za garan­ciju bank­nota (pri­mjer je Suf­folk Bank iz Bostona iz istog perioda).
Krat­ko­ročne krize bi se smje­nji­vale sa peri­o­dima pro­spe­ri­teta. Pre­ra­spo­dela od spo­sob­ni­jih onim manje spo­sob­ni­jim bi se odvi­jala na dobro­volj­noj osnovi čime bi se eko­no­mija vra­tila svo­joj počet­noj defi­ni­ciji „mak­si­mi­zi­ra­nje rezul­tata uz ogra­ni­čene resurse“, što danas nije slučaj.

izvor

Нема коментара:

Постави коментар